Dostęp do informacji publicznej krok po kroku

 In OBYWATEL, PRAWA CZŁOWIEKA

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na określonych zasadach i trybie.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu (z zastrzeżeniem art. 5), a od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej

Wyjątek stanowi prawo do informacji publicznej, które podlega m.in. ograniczeniu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, tajemnic ustawowo chronionych czy ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Jednak ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

BIP & udostępnienie informacji na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne (m.in. organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące Skarb Państwa, organizacje pozarządowe, organizacje związkowe i pracodawców, partie polityczne).

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, instytucja publiczna powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

# nie wymaga uzasadnienia – chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej – wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego,
# może być złożony w dowolniej formie (bardzo często urzędy w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej proponują określony wzór wniosku do pobrania, który można złożyć osobiście, przesłać pocztą, faxem czy e-mailem lub tworzą gotowy formularz na stronie internetowej).

Koszty udostępnienia informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

INFORMACJA PUBLICZNA

Prawo do uzyskiwania informacji

Czy szukana informacja jest w Biuletynie Informacji Publicznej?

NIE

Informacja publiczna, której nie ma w BIP jest udostępniana na wniosek

Złóż wniosek w urzędzie

Czy urząd odpowiedział na wniosek w ciągu 14 dni?

NIE

Urząd nie załatwił sprawy w terminie

Złóż skargę na bezczynność

Czy otrzymałeś/aś pismo z informacją, że urząd przekazał sprawę do wojewódzkiego sądu administracyjnego?

NIE

URZĄD NIE WYPEŁNIA PRAWA

ZŁÓŻ WNIOSEK O WYMIERZENIE GRZYWNY!

Skontaktuj się ze mną

Odpowiadam w trybie ASAP

Not readable? Change text. captcha txt