Zaznacz stronę

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Do niedawna, z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę Miejską Wrocławia mógł wystąpić Prezydent, radny, Przewodniczący, klub radnych lub komisje Rady. Od listopada 2015 r. inicjatywę uchwałodawczą mają również mieszkańcy Wrocławia. Podczas XVIII Sesji Rady Miejskiej została podjęta stosowna uchwała, za którą na tak zagłosowało 27. radnych, 5. było przeciw, a 3. się wstrzymało.

Inicjatywa uchwałodawcza pojawiła się podczas wrocławskiego referendum obywatelskiego w 2015 r., jako jedno z pytań wskazanych przez mieszkańców Wrocławia. Postulat ten, cieszył się największą popularnością. Kontynuację starań o wprowadzenie do prawa lokalnego inicjatywy uchwałodawczej skutecznie podjął Wrocławski Ruch Obywatelski.

Podjęcie uchwały wprowadziło i uregulowało prawo mieszkańców do inicjatywy uchwałodawczej. Rozwiązanie to daje mieszkańcom Wrocławia możliwość uczestniczenia w procesie stanowienia prawa, a tym samym realny współudział w sprawowaniu władzy uchwałodawczej. To możliwość konstruktywnej próby rozwiązywania problemów miasta i mieszkańców. Nie tylko diagnozowanie problemów, wskazywanie potrzeb, ale też proponowanie konkretnych rozwiązań. Inicjatywa uchwałodawcza daje także możliwość niewielkiej społeczności lokalnej na zasygnalizowanie społecznie ważnego problemu i wskazanie określonej potrzeby.[/vc_column_text][mk_fancy_title margin_top=”10″ margin_bottom=”0″ font_family=”none”]

Procedura inicjatywy uchwałodawczej

[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę Miejską Wrocławia może wystąpić grupa co najmniej 1% mieszkańców Wrocławia posiadających czynne prawo wyborcze i wpisanych do stałego rejestru wyborców. Liczbę mieszkańców określającą 1% ustala się na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie wniosku o podjęcie uchwały.

Na początku, należy przede wszystkim starannie przygotować projekt uchwały miejskiej pod względem prawnym, tzn. że musi być zgodny z prawem polskim i nie wykraczać poza zadania jednostki samorządu terytorialnego. W innym przypadku projekt uchwały może zostać odrzucony z przyczyn formalnych. W projekcie należy także wskazać źródło finansowania danego pomysłu.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][mk_blockquote font_family=”none”]Szczególną uwagę należy zwrócić na liczbę mieszkańców określającą 1%, bowiem nie jest to liczba stała. Dla przykładu, w wyborach samorządowych w 2014 r., liczba wrocławian uprawnionych do głosowania raz liczyła 505 898 tys., a raz 488 193 tys. Dlatego należy założyć nieco wyższą liczbę potrzebnych podpisów. Należy też zwrócić uwagę na ochronę danych osobowych przy zbieraniu podpisów i zadbać o odpowiednie ich zabezpieczenie, np. poprzez odpowiednie zakładki na listach.[/mk_blockquote][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][mk_fancy_title margin_bottom=”0″ font_family=”none”]

II.

[/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]Projekt uchwały, spełniający wymogi formalne, powinien być przekazany na piśmie do Biura Rady Miejskiej z dołączonym uzasadnieniem określającym potrzebę podjęcia uchwały nie później niż 28 dni przed rozpoczęciem sesji, na której projekt będzie rozpatrywany.

Zgodnie z § 37 i § 39, do wniosku o podjęcie uchwały składanego przez grupę mieszkańców dołącza się:
1) projekt uchwały spełniający wymogi formalne;
2) listę zawierającą przedmiot (tytuł) projektu uchwały, do którego odnoszą się podpisy na liście, a także imię i nazwisko, podpis i numer PESEL każdego z mieszkańców Wrocławia popierających projekt (brak ustalonego formularza, a podpis musi być własnoręczny);
3) wskazanie przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania grupy mieszkańców Wrocławia w pracach nad projektem.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][mk_fancy_title margin_bottom=”0″ font_family=”none”]

III.

[/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje projekt do klubów, właściwych komisji i do Prezydenta w celu uzyskania opinii. W posiedzeniu komisji uczestniczą upoważnieni przedstawiciele wnioskodawców oraz Prezydenta.

Przewodniczący Rady Miejskiej kieruje złożony projekt uchwały do Prezydenta w celu:
1) przeprowadzenia weryfikacji listy pod względem zgodności z rejestrem wyborców;
2) poddania projektu uchwały analizie prawnej;
3) korekty projektu pod względem legislacyjnym, w przypadku stwierdzenia braku zgodności projektu z wymogami formalnymi.
Jeżeli weryfikacja listy podpisów lub analiza prawna projektu uchwały wykaże, że projekt uchwały nie pozostaje w kompetencji Rady, lub przynajmniej w części nie jest zgodny z prawem, lub też nie zawiera uzasadnienia, przewodniczący Rady odrzuca projekt ze względów formalnych.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][mk_fancy_title margin_bottom=”0″ font_family=”none”]

IV.

[/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]Projekt uchwały jest przedstawiany na Sesji Rady Miejskiej, i zapada decyzja za podjęciem lub nie uchwały. Warto zaznaczyć, że w tym trybie nie ma możliwości odwołania od podjętej decyzji.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_padding_divider][mk_custom_list title=”Bibliografia & Netografia” style=””]

  1. Akty Prawne Rady Miejskiej Wrocławia.
  2. Protokół nr XVIII/15 sesji Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015 r.
  3. Projekt uchwały 301A/15.
  4. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia z 9 sierpnia 2004 r. (ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 04.11.2004 r. Nr 213, poz.3338).
  5. Uchwała nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów.
  6. Uchwała nr XXI/460/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów.
  7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

[/mk_custom_list][vc_column_text]#Dudała #InicjatywaUchwałodawcza #RadaMiejska #Wrocław #petycja #GłosMieszkańców #1%[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]