Zaznacz stronę

II Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Katowicach otworzyło spotkanie z prof. zw. dr hab. Wiesławem Banysiem, Przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Rektorem Uniwersytetu Śląskiego. Profesor Wiesław Banyś podczas swojego wystąpienia szeroko przedstawił kwestię dotyczącą przypadków zakłócania swobody dyskusji w uczelniach akademickich. Zaprezentował oświadczenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w tej sprawie.

Powodem takiej reakcji KRASP były wydarzenia, które miały miejsce 19 lutego 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie odbył się protest wobec mającego się wówczas odbyć wykładu prof. Magdaleny Środy pt. „Moralność życia publicznego”. Grupa ok. 50 zamaskowanych osób wtargnęła do auli Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie doszło do przepychanek z ochroną, a następnie interweniowała policja. W sprawie tej wszczęto śledztwo, a zaistniałą sytuacją omawiano w całym środowisku akademickim i nie tylko.

W konsekwencji KRASP wydał oświadczenie, w którym wyraża swoje zaniepokojenie i pisze m.in. „Jak mówi Wielka Karta Uniwersytetów: „odrzucając nietolerancję i będąc stale otwartym na dialog”, Uniwersytet jest naturalnym miejscem, gdzie powinny spotykać się, a także ścierać, poglądy w najtrudniejszych nawet sprawach, także tych społecznie doniosłych, w oparciu o akademickie zwyczaje i normy. Głównym wyznacznikiem dyskursu akademickiego powinna być zasada poszanowania godności i tolerancji, która wypływa z wielowiekowych dobrych obyczajów, przypomnianych w Kodeksie Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych. Kierując się tą zasadą, należy mieć na uwadze godność i dobre imię wszystkich uczestników debaty, a sama wymiana poglądów w jej ramach powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu, poszanowaniu i tolerancji dla wszelkich dopuszczonych prawem poglądów, postaw i stylów życia”.

Kolejnym wydarzeniem, które nawiązuje do ww. sytuacji, było spotkanie Prezydium KRASP z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbarą Kudrycką. Jednym z punktów tego spotkania było podzielenie się doświadczeniami oraz poglądami na szeroko komentowane w mediach przypadki zakłócania przebiegu wykładów oraz odwoływania – w obawie przed zamieszkami – zaplanowanych dyskusji, odczytów, czy spotkań akademickich.

W komunikacie dotyczącym tego spotkania, wydanym przez KRASP czytamy, że przypomniano stanowisko zaprezentowane przez Prezydium KRASP w sprawie przypadków zakłócania swobody dyskusji w uczelniach akademickich, zapowiedziano nowelizację Kodeksu Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych, która obejmie m.in. wskazanie – jako jednego z nagannych zachowań – ukrywania tożsamości na terenie uczelni, m.in. poprzez noszenie masek, oraz podkreślono także, że nauczyciele akademiccy, szczególnie w środkach masowego przekazu, powinni wypowiadać się w zakresie swoich kompetencji. Jeśli natomiast wypowiadają się poza ich obszarem, nie powinni podawać swojej afiliacji do konkretnej uczelni.

Powyższy tekst ukazał się w Biuletynie KRD nr 11 – marzec 2013 r.