NAUKA, OBYWATEL

Czas, miejsce: czerwiec 2012 r. (60 godzin), Wrocław

Dodatkowo: specjalistyczne warsztaty nt. konstruowania ugód w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych (20 godzin), sierpień 2012 r., Wrocław

Organizator: Krajowe Centrum Mediacji

Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami (uczestnikami) określonego sporu przez osobę trzecią – bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu. W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.

Zalety mediacji:

 • służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich,
 • sprzyja budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięcia społecznego,
 • zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło między stronami,
 • pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowanie do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
 • zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,
 • zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,
 • pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,
 • zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,
 • zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,
 • przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,
 • przyczynia się do zniwelowania kosztów związanych z postępowaniem sądowym,
 • realizuje konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwaną potocznie prawem do sądu.¹

Program SM był zgodny z treściami nowelizacji kpc z 28 lipca 2005 r. oraz obejmował zakres tematyczny określony w „standardach szkolenia mediatorów” w rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 56 poz. 591) oraz w rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 108 poz. 1020).

¹Rękas A. (red.), 2010, Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2010, s. 19.
Skontaktuj się ze mną

Odpowiadam w trybie ASAP

Not readable? Change text. captcha txt