NAUKA

Projekt wizyty o charakterze badawczym pn. „Participation and Inclusion – European Perspectives” (Uczestnictwo i Inkluzja – w perspektywie europejskiej) w dniu 5 sierpnia 2011 r. został zaakceptowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, będącej Operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (Działanie III – Stypendia Indywidualne).

Wizyta badawcza jest kontynuacją działań zrealizowanych podczas stażu naukowego na Islandii w okresie od 3 stycznia 2011 r. do 30 maja 2011 r.

Czas realizacji wizyty badawczejUniversity of Iceland
1 października 2011 r. – 15 października 2011 r.
Miejsce realizacji wizyty badawczej
Uniwersytet Islandzki, Reykjavik, Islandia

Streszczenie projektu badawczego
Podczas swojej wizyty na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku zamierzam zrealizować projekt badawczy pn. “Uczestnictwo i Inkluzja – w perspektywie europejskiej”. W swoim projekcie będę się koncentrował na zagadnieniu profesjonalnego poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością, które wpisuje się w propagowaną w Europie ideę pełnego uczestnictwa i włączenia (inkluzji). Celem moich badań jest zebranie informacji, w jaki sposób wspomniane idee są realizowane w wybranych krajach europejskich. Co z doświadczeń zagranicznych może być wykorzystane w polskiej rzeczywistości społecznej? W ten sposób projekt wpisuje się w dążenia Polski do coraz pełniejszej integracji z Unią Europejską. W odniesieniu do sytuacji w Islandii skoncentruję się na wybranych obszarach uczestnictwa osób z niepełnosprawnością, na włączeniu ich w życie oraz na polityce państwa w tym zakresie.

Wnioski ze swoich badań wykorzystam w pracy doktorskiej przygotowywanej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Wojtasik, w publikacjach, a także w referatach przedstawianych na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wyniki badań zostaną także zaprezentowane w ramach mojego seminarium naukowego pn. “Kalejdoskop codzienności”.

Ogólny harmonogram wizyty badawczej
1 dzień – wprowadzenie, prezentacja dotychczasowej pracy, konsultacje
1 dzień – studiowanie literatury w bibliotece
1 dzień – spotkanie i dyskusja z badaczami z Centre for Disability Studies, idee, pomysły, publikacje i przyszła współpraca
4 dni – wywiady i konsultacje z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością
1 dzień – uczestnictwo w wybranych zajęciach na Uniwersytecie Islandzkim
2 dni – ewaluacja i kontynuacja

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

FRSE

Norway Grants

Skontaktuj się ze mną

Odpowiadam w trybie ASAP

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt