POLITYKA SPOŁECZNA

Wojewódzkie rady składają się z 7 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie województwa, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego powiatów i gmin. Członków wojewódzkich rad powołuje i odwołuje marszałek województwa, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje i organy. Kadencja rad trwa 4 lata.

Zadania wojewódzkich społecznych rad wynikają z art. 44a ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776). Wojewódzkie społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych są w myśl ustawy organami opiniodawczo-doradczymi, które tworzy się przy marszałkach. Do zakresu działania rad należy:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2. opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. ocenianie realizacji programów,
4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich struktur dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z zarządzeniem nr 95/2007 z dn. 4 września 2007 r. Marszałka Województwa Dolnośląskiego, prof. dr hab. Andrzeja Łosia, powołano nowych członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 26 września 2007 r. rada ukonstytuowała się w następującym składzie:

Prezydium:
Przewodniczący – Józef Patkiewicz
Wiceprzewodniczący – Zbigniew Grześków
Sekretarz – Damian Wojciech Dudała

Członkowie:
Ewa Dziwisz
Edward Kostecki
Tadeusz Krasoń
Stanisław Schubert

We wrześniu 2011 r. zakończył się 4 letni okres kadencji Rady.

Skontaktuj się ze mną

Odpowiadam w trybie ASAP

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt