NAUKA

X Szkoła Fundacji Rektorów Polskich pn. „Szkoła liderów samorządu i organizacji doktoranckich”

Czas, miejsce: 18-21 września 2011 r., Zakopane

Misja Fundacji Rektorów Polskich
W ramach partnerstwa strategicznego z KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich) w programie stałych przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkolnictwa wyższego Fundacja Rektorów Polskich organizuje w kolejnych kadencjach Szkoły, które swym zakresem merytorycznym obejmują problematykę.

best practice in management

 

good governance in higher education

Szkoły Letnie są uzupełnieniem działań Krajowej Reprezentacji Doktorantów i przeznaczone są dla wyróżniających się doktorantów, nagradzanych poprzez uczestnictwo w danej Szkole, za osiągnięcia na rzecz środowiska i własnego rozwoju naukowego.

Uczestnicy X SFRP

Program X Szkoły Fundacji Rektorów Polskich

Sylwetki wybranych wykładowców w ramach X Szkoły FRP

Agnieszka CHŁOŃ-DOMIŃCZAK
Lider projektu Krajowe Ramy Kwalifikacji. W 2003 uzyskała stopień naukowy doktora Szkoły Głównej Handlowej. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Statystyki i Demografii w SGH oraz Instytutu Badań Edukacyjnych. Była współpracownikiem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Pracowała też jako konsultant m.in. Banku Światowego i OECD. W latach 1997-1999 pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemów Zabezpieczenia Społecznego. W latach 2002-2009 związana z administracją państwową jako dyrektor departamentu w MPiPS, podsekretarz stanu Ministerstwie Polityki Społecznej (2004-2005) i w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (od stycznia 2008 do lipca 2009). W 2009 została uhonorowana Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego „za wysokie kwalifikacje, które łączy z wielkim zaangażowaniem w działaniach dla dobra publicznego”.

Krzysztof KRASOWSKI
Profesor zwyczajny i Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prawnik, historyk ustroju państwa i prawa, specjalizuje się w prawie wyznaniowym i stosunkach między państwem a Kościołem oraz historii nauki. Kierownik Katedry Historii Ustroju Państwa Wydziału Prawa i Administracji UAM. Od 2006 r. wykładowca w Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Marcin CHAŁUPKA
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie i instytucjach szkolnictwa wyższego. W latach 2006-2009 związany z Fundacja Rektorów Polskich w tym jako doradca Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, w latach 2007-2009 ekspert formalno-prawny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, uczestnik prac nad tworzeniem (2004-2005) i nowelizacją (2009/2010) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Henryk METZ
Trener – praktyk, konsultant, doświadczony menadżer. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Studiował na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Zdobytą wiedzę rozwijał i wykorzystywał uczestnicząc i kierując wieloma projektami informatycznymi w Polsce, Słowacji, Republice Czeskiej, Republice Dominikany i Wielkiej Brytanii.

Mieczysław SOCHA
Od 2005 roku Sekretarz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Profesor nadzwyczajny i wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego. Równolegle pełnił obowiązki adiunkta w Katedrze Ekonomii, wówczas WSPiZ im. L. Koźmińskiego, aktualnie Akademii Leona Koźmińskiego.

Zbigniew NĘCKI
Profesor i kierownik Katedry Negocjacji na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Psycholog społeczny. Prowadzi badania dotyczące relacji międzyludzkich w kontekście zawodowym, negocjacjach, osobowości menedżera i efektywności szkoleń treningowych organizowanych dla grup kierowniczych. Spędził kilka lat w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w USA, Meksyku, Włoszech, Finlandiii, Szwajcarii i Indiach. Jego dorobek naukowy obejmuje 7 pozycji książkowych, 85 artykułów oraz kilkaset prac popularnonaukowych, materiałów szkoleniowych, audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych zagadnieniom organizacji pracy, negocjacjom i psychologii managementu.

Tadeusz SZULC
Profesor i Dyrektor Instytutu Hodowli Zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Były rektor oraz doktor honoris causa tej uczelni, były wiceminister edukacji narodowej i sportu (podsekretarz stanu w latach 2003-2004 i sekretarz stanu w latach 2004 -2005), oraz przewodniczący Komisji Akredytacyjnej – Zespołu Bolońskiego KRASP. W kadencji 2007-2010 wiceprzewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Od 2005 roku Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Rektorów Polskich oraz od 2011 roku Przewodniczącym Rady Fundacji „Instytut Społeczeństwa Wiedzy”.

Bogumiła WIĘCŁAW
Wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych m.in. w Helsinkach, Waszyngtonie, Canberze; b. zastępca dyrektora Protokołu Dyplomatycznego. Brała udział w wielu wizytach najwyższego szczebla oraz współmałżonków głów państw i szefów rządów. Od 2007 roku Radca-Minister w Protokole Dyplomatycznym.

Fundacja Rektorów Polskich

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Skontaktuj się ze mną

Odpowiadam w trybie ASAP

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt