Wrocławski Narzędziownik Obywatelski

 In MIASTO, OBYWATEL, PRAWA CZŁOWIEKA

Konsultacje społeczne z mieszkańcami

Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz samorządowych z mieszkańcami, który przeprowadza się w celu: 1) zapewnienia mieszkańcom uczestnictwa w procesie podejmowania rozstrzygnięć bezpośrednio wpływających na sposób lub/i jakość życia, 2) zasięgnięcie opinii i propozycji mieszkańców dla podjęcia optymalnej decyzji w określonej sprawie, 3) aktywizacji środowisk lokalnych oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności wśród wszystkich mieszkańców za funkcjonowanie Gminy.“

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia, konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami Wrocławia w celu zasięgnięcia ich opinii o poddanej konsultacjom sprawie, na wczesnym etapie prac nad tym zagadnieniem. Konsultacje mogą mieć zasięg ogólnomiejski lub lokalny – dotyczący mieszkańców określonego obszaru (np. dzielnicy, osiedla).

Zobacz: Konsultacje z mieszkańcami Wrocławia – propozycja zmian #1 oraz Śmieciowe konsultacje po wrocławsku

Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na określonych zasadach i trybie.
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, a od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Zobacz: Dostęp do informacji publicznej krok po kroku

Plan miejscowy

Plan miejscowy (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – MPZP) jest lokalnym aktem prawa, który określa co można zbudować (a czego nie) w mieście. Plan miejscowy dotyczy spraw związanych z budową i przebudową domów, ulic, placów, infrastruktury oraz urządzeniem parków i skwerów. MPZP musi być zgodny z wszystkimi przepisami prawa, które są od niego ważniejsze, tzn, ustawami, rozporządzeniami czy zarządzeniami wojewody. Kwestie funkcjonowania MPZP reguluje Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O sporządzeniu planu miejscowego, decydują radni miejscy, podejmując uchwałę o przystąpieniu do sporządzeniu planu. Radni decydują również o uchwaleniu gotowego planu miejscowego, który następnie staje się obowiązującym prawem miejscowym.

Zobacz: Plan miejscowy w praktyce wrocławskiej

Inicjatywa uchwałodawcza

Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę Miejską Wrocławia może wystąpić Prezydent, radny, Przewodniczący, klub radnych, komisje Rady oraz mieszkańcy Wrocławia. Rozwiązanie to daje mieszkańcom Wrocławia możliwość uczestniczenia w procesie stanowienia prawa, a tym samym realny współudział w sprawowaniu władzy uchwałodawczej. To możliwość konstruktywnej próby rozwiązywania problemów miasta i mieszkańców. Nie tylko diagnozowanie problemów, wskazywanie potrzeb, ale też proponowanie konkretnych rozwiązań. Inicjatywa uchwałodawcza daje także możliwość niewielkiej społeczności lokalnej na zasygnalizowanie społecznie ważnego problemu i wskazanie określonej potrzeby.

Zobacz: Inicjatywa uchwałodawcza we Wrocławiu – studium, Wysłuchanie publiczne – czy wrocławianie będą mieli prawo głosu oraz Spóźniony projekt „Wysłuchania Obywatelskiego”

Skontaktuj się ze mną

Odpowiadam w trybie ASAP

Not readable? Change text. captcha txt