Zaznacz stronę

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1540332536661{margin-bottom: 0px !important;}”]Mieszkańcy Wrocławia mają możliwość korzystania z takich mechanizmów demokracji uczestniczącej jak: inicjatywa uchwałodawcza, konsultacje społeczne czy Wrocławski Budżet Obywatelski. Jak każdy obywatel w Polsce mogą także zgłosić petycję, złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej czy też wnioski lub uwagi do planu miejscowego (zobacz: Wrocławski Narzędziownik Obywatelski).

Jednak w ostatnim czasie, m.in. za sprawą protestów w związku z przeniesieniem siedziby Gimnazjum nr 20 im. Prof. Alfreda Jahna, pojawiła się kwestia prawa mieszkańca do przedstawienia swojego stanowiska podczas sesji Rady Miejskiej Wrocławia. Warto przypomnieć, Tomasz Feruś, Przewodniczący Rady Rodziców w Gimnazjum nr 20, Damian Wojciech Dudała, przedstawiciel Inicjatywy WrObywatel i Wrocławskiego Ruchu Obywatelskiego oraz Jowita Gross-Mazurska, radna osiedla Biskupin–Sępolno–Dąbie–Bartoszowice, złożyli osobne wnioski do dr Jacka Ossowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej z prośbą o udzielenie głosu podczas sesji Rady Miejskiej. Wnioski te Przewodniczący Rady odrzucił argumentując, „iż zwyczajowo, z uwagi na brak podstawy prawnej w Statucie Wrocławia, takie wystąpienia nie są praktykowane.“ Z podobną inicjatywą uregulowania tej kwestii, wystąpiło koło wrocławskie Partii Zieloni ogłaszając projekt pn. „Głos Mieszkańców” (zobacz: Spóźniony projekt Wysłuchania Obywatelskiego).

Jak wskazują ogólnopolskie badania w ramach projektu ,,Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce” zrealizowane przez Fundację Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa, w okresie od 1 lutego 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r., średnio w całej Polsce ponad 38 % jednostek posiada statutową gwarancję możliwości zabrania głosu przez mieszkańców w trakcie sesji. Największy procent występuje w grupie powiatów grodzkich – równo 50%, najniższy w grupie powiatów ziemskich – 32%. Najczęściej występująca regulacja to udzielanie głosu mieszkańcom przez przewodniczącego. Takie regulacje znajdują się min. w statucie miasta Wałbrzych, Gorzów Wielkopolski, Skierniewice, Suwałki, Chorzów. Istnieją jednostki które uzależniają dodatkowo prawo do zabrania głosu od wyrażenia zgody przez radę. W takiej sytuacji wniosek mieszkańca składany jest do przewodniczącego, który jest obowiązany do poddania tej sprawy pod głosowanie. Regulacje tego typu obowiązują np. w mieście Katowice, Bytom, Tarnobrzeg, Łomża, oraz przykładowo w powiatach ropczycko-sędziszowskim i gdańskim.

Co zatem z Wrocławiem? Niestety, analiza Statutu Wrocławia wyraźnie wskazuje, że odpowiedniego zapisu brak i mieszkaniec chcący zabrać głos w społecznie ważnej sprawie jest zdany na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zmiana tej sytuacji może nastapić w drodze zmiany statutu. Dla takiego rozwiązania jest podstawa prawna. Wystarczy bowiem powołać się na podstawę prawną, tj. art. 4 ust. 2 i art. 61 Konstytucji RP; art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz orzeczenie Sądu Administracyjnego w Łodzi w 2008 r. oraz nawiązać do zapisów dotyczących „wysłuchania publicznego“ w Regulaminie Sejmu czy Senatu RP. To pozwoli wprowadzić do Roździału 4 Statutu Wrocławia, dotyczącego przebiegu Sesji Rady Miejskiej, odpowiednich zapisów.

Wysłuchanie publiczne, jest jedną z metod prowadzenia konsultacji publicznych dotyczących ważnych rozstrzygnięć w sferze polityk publicznych. W trakcie wysłuchania osoby zainteresowane przedmiotem konsultacji wygłaszają swoje stanowiska względem propozycji poddawanej konsultacjom. A zatem w świetle przytoczonych przepisów, obywatele, mieszkańcy wspólnoty samorządowej mając prawo do wstępu na sesje rady, nie powinni być tylko biernymi obserwatorami ale też mieć możliwość zabierania głosu – zadawania pytań i wygłaszania opinii, oczywiście z poszanowaniem pewnych reguł i autonomii działania organu władzy publicznej jakim jest Rada Miasta Wrocławia.

W świetle tych informacji, wydaje się uzasadnione, aby Rada Miejska Wrocławia pochylila się nad projektem zmian w Statucie Wrocławia, wprowadzającym tzw. wysłuchanie obywatelskie, które umożliwi mieszkańcom miasta czynny udział w sesji. Mieszkańcy Wrocławia pragną mieć głos w swoich sprawach i mają do tego prawo.

#WysłuchaniePubliczne #WysłuchanieObywatelskie #projekt #obywatel #Wrobywatel #RadaMiejskaWrocławia #Wrocław[/vc_column_text][mk_custom_list title=”Bibliografia & Netografia” style=””]

 1. Czy można zabierać głos na sesji? z dnia 22.02.2016 r.
 2. Mieszkańcy powinni mieć prawo zabrania głosu w trakcie sesji miejskiej rady z dnia 21.02.2016 r.
 3. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów.
 4. Pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia, dr Jacka Ossowskiego do Wrocławskiego Ruchu Obywatelskiego w sprawie wysłuchania z dnia 24.02.2016 r.
 5. Pismo Wrocławskiego Ruchu Obywatelskiego do Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia, dr Jacka Ossowskiego w sprawie wysłuchania z dnia 22.02.2016 r.
 6. Prawo do udziału w sesjach organów stanowiących – oczywista oczywistość, ale czy na pewno? z dnia 22.02.2016 r.
 7. Regulacje i ustawy / Samorządowy Serwis Prawny z dnia 22.02.2016 r.
 8. Ustawa z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198).
 9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. 1045.).
 10. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).
 11. Zabieranie głosu przez publiczność z dnia 22.02.2016 r.

[/mk_custom_list][/vc_column][/vc_row]