Wysłuchanie publiczne – czy wrocławianie będą mieli prawo głosu?

 In MIASTO, OBYWATEL, PRAWA CZŁOWIEKA

Mieszkańcy Wrocławia mają możliwość korzystania z takich mechanizmów demokracji uczestniczącej jak: inicjatywa uchwałodawcza, konsultacje społeczne czy Wrocławski Budżet Obywatelski. Jak każdy obywatel w Polsce mogą także zgłosić petycję, złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej czy też wnioski lub uwagi do planu miejscowego (zobacz: Wrocławski Narzędziownik Obywatelski).

Jednak w ostatnim czasie, m.in. za sprawą protestów w związku z przeniesieniem siedziby Gimnazjum nr 20 im. Prof. Alfreda Jahna, pojawiła się kwestia prawa mieszkańca do przedstawienia swojego stanowiska podczas sesji Rady Miejskiej Wrocławia. Warto przypomnieć, Tomasz Feruś, Przewodniczący Rady Rodziców w Gimnazjum nr 20, Damian Wojciech Dudała, przedstawiciel Inicjatywy WrObywatel i Wrocławskiego Ruchu Obywatelskiego oraz Jowita Gross-Mazurska, radna osiedla Biskupin–Sępolno–Dąbie–Bartoszowice, złożyli osobne wnioski do dr Jacka Ossowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej z prośbą o udzielenie głosu podczas sesji Rady Miejskiej. Wnioski te Przewodniczący Rady odrzucił argumentując, „iż zwyczajowo, z uwagi na brak podstawy prawnej w Statucie Wrocławia, takie wystąpienia nie są praktykowane.“ Z podobną inicjatywą uregulowania tej kwestii, wystąpiło koło wrocławskie Partii Zieloni ogłaszając projekt pn. „Głos Mieszkańców” (zobacz: Spóźniony projekt Wysłuchania Obywatelskiego).

Jak wskazują ogólnopolskie badania w ramach projektu ,,Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce” zrealizowane przez Fundację Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa, w okresie od 1 lutego 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r., średnio w całej Polsce ponad 38 % jednostek posiada statutową gwarancję możliwości zabrania głosu przez mieszkańców w trakcie sesji. Największy procent występuje w grupie powiatów grodzkich – równo 50%, najniższy w grupie powiatów ziemskich – 32%. Najczęściej występująca regulacja to udzielanie głosu mieszkańcom przez przewodniczącego. Takie regulacje znajdują się min. w statucie miasta Wałbrzych, Gorzów Wielkopolski, Skierniewice, Suwałki, Chorzów. Istnieją jednostki które uzależniają dodatkowo prawo do zabrania głosu od wyrażenia zgody przez radę. W takiej sytuacji wniosek mieszkańca składany jest do przewodniczącego, który jest obowiązany do poddania tej sprawy pod głosowanie. Regulacje tego typu obowiązują np. w mieście Katowice, Bytom, Tarnobrzeg, Łomża, oraz przykładowo w powiatach ropczycko-sędziszowskim i gdańskim.

Co zatem z Wrocławiem? Niestety, analiza Statutu Wrocławia wyraźnie wskazuje, że odpowiedniego zapisu brak i mieszkaniec chcący zabrać głos w społecznie ważnej sprawie jest zdany na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zmiana tej sytuacji może nastapić w drodze zmiany statutu. Dla takiego rozwiązania jest podstawa prawna. Wystarczy bowiem powołać się na podstawę prawną, tj. art. 4 ust. 2 i art. 61 Konstytucji RP; art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz orzeczenie Sądu Administracyjnego w Łodzi w 2008 r. oraz nawiązać do zapisów dotyczących „wysłuchania publicznego“ w Regulaminie Sejmu czy Senatu RP. To pozwoli wprowadzić do Roździału 4 Statutu Wrocławia, dotyczącego przebiegu Sesji Rady Miejskiej, odpowiednich zapisów.

Wysłuchanie publiczne, jest jedną z metod prowadzenia konsultacji publicznych dotyczących ważnych rozstrzygnięć w sferze polityk publicznych. W trakcie wysłuchania osoby zainteresowane przedmiotem konsultacji wygłaszają swoje stanowiska względem propozycji poddawanej konsultacjom. A zatem w świetle przytoczonych przepisów, obywatele, mieszkańcy wspólnoty samorządowej mając prawo do wstępu na sesje rady, nie powinni być tylko biernymi obserwatorami ale też mieć możliwość zabierania głosu – zadawania pytań i wygłaszania opinii, oczywiście z poszanowaniem pewnych reguł i autonomii działania organu władzy publicznej jakim jest Rada Miasta Wrocławia.

W świetle tych informacji, wydaje się uzasadnione, aby Rada Miejska Wrocławia pochylila się nad projektem zmian w Statucie Wrocławia, wprowadzającym tzw. wysłuchanie obywatelskie, które umożliwi mieszkańcom miasta czynny udział w sesji. Mieszkańcy Wrocławia pragną mieć głos w swoich sprawach i mają do tego prawo.

#WysłuchaniePubliczne #WysłuchanieObywatelskie #projekt #obywatel #Wrobywatel #RadaMiejskaWrocławia #Wrocław

Skontaktuj się ze mną

Odpowiadam w trybie ASAP

Not readable? Change text. captcha txt