Zaznacz stronę

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dolny Śląsk, w wyniku intensywnego rozwoju na przełomie ostatnich 20 lat stał się jednym z liderów polskich rankingów gospodarczych. Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, województwo dolnośląskie od lat utrzymuje się w czołówce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej i jakości życia oraz działalności zaawansowanej technologicznie. Najwyższą ocenę uzyskują takie czynniki jak: aktywność wobec inwestorów, dostępność transportowa, infrastruktura gospodarcza, infrastruktura społeczna. O jego sile świadczy między innymi: duża liczba studentów, wysoka dostępność transportowa, bardzo wysoka gęstość instytucji otoczenia biznesu, znaczne możliwości inwestowania na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych, wysoka siła nabywcza przedsiębiorstw, rozwinięta infrastruktura społeczna oraz ponadprzeciętna wydajność pracy i korzystna struktura gospodarki.

Potwierdziły to trzy bardzo ważne dla rozwoju regionu Dolny Śląsk wydarzenia, które odbyły się we wrześniu 2015 r. Pierwsze z nich – II Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego – zostało zorganizowane w Zamku Topacz w Ślęzy. Położona w gminie Kobierzyce miejscowość, po raz drugi gościła przedsiębiorców, inwestorów i samorządowców zaangażowanych w proces inwestycyjny na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, a także na rynku niemieckim, którzy szukali odpowiedzi dotyczących m.in. rozwoju gospodarczego Powiatu Wrocławskiego, rynku terenów inwestycyjnych, infrastruktury gospodarczej, społecznej. Wokół pytań: Jak podnieść atrakcyjność inwestycyjną? Jak budować współpracę? Jak tworzyć kooperację z samorządem lokalnym? Jakie są najnowsze trendy i programy w obszarze inwestowania?, toczyły się merytoryczne i ciekawe dyskusje.
Inwestorzy, przedsiębiorcy, w swoich wypowiedziach podkreślali potrzebę tworzenia Specjalnych Stref Ekonomicznych, z dobrą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną (wyraźnie zaznaczono potrzebę rozwoju wrocławskiej kolei aglomeracyjnej). Przedsiębiorcy mówili także o konieczności zmniejszenia biurokracji, uproszczenia procedur, prawa, a przede wszystkim nadążanie za zmianami na rynku, oczekiwaniami inwestorów, przedsiębiorców. Podkreślali, że przepisy prawne często stanowią gorset biurokratyczny i opóźniają realizację przedsięwzięć biznesowych, inwestycyjnych. Uwagę zwrócono również na nieprzejrzyste procedury zamówień publicznych oraz przepisów VAT.

Największy obecnie problem dotyczy zasobów ludzkich, kadrowych. Maleje liczba wykwalifikowanych pracowników. Dodatkowo przedsiębiorcy borykają się z bardzo dużą rotacją wśród pracowników. Powoduje to niestabilność przedsięwzięć biznesowych. Istotna jest także jakość kształcenia wyższego. Podkreślano, że należy zwiększać liczbę kierunków zamawianych. Dobrym pomysłem okazuje się wprowadzenie limitów przyjęć studentów w poszczególnych obszarach (humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne). Regulacja w tym zakresie jest niezbędna. Ponownie pojawił się wątek o konieczności kształcenia zawodowego. Podkreślono, że decyzje polityczne wprowadzające ograniczenia w tym zakresie okazały się nietrafione.

Drugim ważnym wydarzeniem było Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze wraz z jubileuszową, 10. Konferencją Izby Przemysłowo Handlowej o Polsce – Jak rozwijać współpracę – przemysł, technologie, innowacje, która odbyła się w Zgorzelcu – przygranicznym mieście województwa dolnośląskiego.
Przedstawiciele biznesu, ekonomiści, politycy i samorządowcy dyskutowali na temat współpracy przemysłowej, technologicznej i inwestycyjnej między Polską a sąsiadami zza zachodniej granicy. Nie zabrakło pytań o przyszłość relacji gospodarczych między państwami oraz debaty na temat szans, przed jakimi stoją polscy i niemieccy przedsiębiorcy inwestujący po obu stronach Odry.

Według raportu przygotowanego przez KPMG w Polsce i Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska), Niemcy są odbiorcą jednej czwartej polskiego eksportu i dostawcą ponad jednej piątej towarów importowanych. Są największym inwestorem zagranicznym – 114 mld zł to 17% całości inwestycji zagranicznych. Według stanu na koniec 2013 r., aż 31% (36 mld) bezpośrednich inwestycji zainwestowali w przetwórstwo przemysłowe, 26% (29 mld) – działalność finansową i ubezpieczeniową, 15% (17 mld) – handel hurtowy i detaliczny, naprawę pojazdów, 8% (9mld) – nieruchomości i 5% (6 mld) – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz, parę wodną. Niemcy przodują także pod względem liczby firm z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność w Polsce – 6230 podmiotów, Holandia – 2652, Cypr – 1812, Włochy – 1328, Wielka Brytania – 1320. Warto podkreślić, że ogromna część inwestycji niemieckich, zlokalizowana jest na terenie Dolnego Śląska.

Polsko-Czeska Konferencja Gospodarcza to trzecie wydarzenie, które odbyło się w Kotlinie Jeleniogórskiej, w mieście Jelenia Góra. Politycy, przedstawiciele samorządu, biznesu, dyskutowali o wsparciu transgranicznej współpracy gospodarczej i inwestycyjnej, a także poszerzaniu wszechstronnej kooperacji między Polską i Republiką Czeską.
Zaprezentowano różne formy pomocy dla budowania współpracy, inwestowania po oby stronach granicy oraz podnoszące konkurencyjność. Akcentowano znaczenie trójstronnej kooperacji – biznesu, nauki i samorządu – będącej motorem napędowym rozwoju gospodarczego. Jak wynika z aktualnych danych, imponujący jest wzrost gospodarczy Republiki Czeskiej, aż o ok. 4% w ujęciu rocznym (aktualnie najszybszy wzrost w Europie), związany z inwestycjami i ożywieniem przemysłu wytwórczego, oraz poziomu czytelnictwa, zbliżonego do krajów skandynawskich, wynoszącego ponad 80%. Czeskie inwestycje w Polsce w 2012 r. wzrosły o 41,8 mln EUR, co oznacza spadek o ok. 30% w stosunku do 2011 r. Wśród czeskich inwestycji, których skumulowana wartość na koniec 2012 r. wyniosła ok. 327,2 mln EUR, największe znaczenie mają inwestycje w sektorze energetycznym.

GŁÓWNE WĄTKI
Analizując treść merytoryczną wydarzeń, które miały miejsce w Ślęzy, Zgorzelcu i Jeleniej Górze, wyłaniają się wątki, wokół których toczyły się główne dyskusje: współpraca, infrastruktura, specjalne strefy ekonomiczne i bezpieczeństwo powszechne.

WSPÓŁPRACA
Dobre funkcjonowanie trójstronnej kooperacji, tj. biznesu, nauki i samorządu oraz długofalowej korzystnej współpracy to właściwe zrozumienie celów kooperacji i traktowanie siebie nawzajem po partnersku. Zarówno samorząd, biznes, jak i ośrodki naukowe, akademickie, powinni zdefiniować gdzie leży największy obszar synergii ze współpracy. Należy określić w jakiej formie współpracować, w jakim zakresie, jakie są wymierne korzyści. Samorząd powinien zadbać, aby nie tworzyć “gorsetu biurokratycznego”, który będzie zniechęcał potencjalnych zainteresowanych przedsiębiorców, inwestorów. Należy też, stale kontynuować dyskusję nt. współpracy przy kreowaniu optymalnych warunków do rozwoju gospodarczego w regionie.

INFRASTRUKTURA
Ogromne znaczenie dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów ma infrastruktura techniczna i komunikacyjna. Rodzaj branży dyktuje potrzebę dostępu do laboratoriów badawczych o różnym charakterze, dostęp do kapitału ludzkiego o różnym poziomie kompetencji. Na poziomie Powiatu Wrocławskiego istnieje potrzeba rozwoju wrocławskiej kolei aglomeracyjnej. Istotne są także połączenia Wrocławia z ważnymi ośrodkami w regionie, jak Jelenia Góra, Kamienna Góra, Legnica, Wałbrzych czy Zgorzelec.

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE
SSE umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca w SSE ma zapewnione ulgi podatkowe, może rozpocząć działalność na specjalnie przygotowanym, uzbrojonym terenie. Ma także ułatwiony kontakt z władzami lokalnymi, administracją centralną w kwestii np. zakupu ziemi pod inwestycje. SSE umożliwiają rozwój i wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce, zwiększają konkurencyjność produktów i usług, tworzą nowe miejsca pracy czy zagospodarowują majątek poprzemysłowy i infrastrukturę. W kontekście SSE zaczyna się jednak pojawiać dwugłos o sensie funkcjonowania stref. Pojawiają się bowiem głosy o wyczerpaniu się funkcji SSE. “Tania montownia”, to najczęstsze określenia jakie można usłyszeć po stronie przeciwników tej formy wspierania zagranicznych inwestorów, przedsiebiorców. Konieczne jest zatem przeformułownie funkcji jakie obecnie mają SSE.

ROLA WROCŁAWIA
Siłą regionu dolnośląskiego niewątpliwie jest prężnie rozwijający się Wrocław. Ma on ogromne znaczenie wynikające nie tylko z faktu umiejscowienia instytucji samorządowych, jakimi są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego czy Dolnośląski Urząd Wojewódzki, ale przede wszystkim z bogatego zaplecza infrastruktury biznesowej czy społecznej. To we Wrocławiu znajdują się siedziby różnego rodzaju izb, agencji, instytutów czy uczelni wyższych. Jednym z zadań, przed jakim stoi miasto Wrocław, jest nieustanne inicjowanie, kreowanie i wspieranie przediębiorczości w mniejszych miejscowościach, z wykorzystaniem kapitału społecznego i gospodarczego, jakim niewątpliwie dysponuje. Wrocław jest stolicą prężnie rozwijającego się regionu, ale tez koordynantem mniejszych, satelitarnych osrodków.

Tekst powstał na podstawie uczestnictwa autora w II Forum Inwestycyjnym Powiatu Wrocławskiego (Ślęza, 14.09.2015 r.) i Polsko-Niemieckim Forum Gospodarczym (Zgorzelec, 23.09.2015 r.) oraz analizy treści prasowych nt. Polsko-Czeskiej Konferencji Gospodarczej (Jelenia Góra, 24.09.2015 r.).[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”20″][mk_custom_list title=”Bibliografia & Netografia” style=””]

  1. Raporty i badania KPMG z 03.10.2015 r.
  2. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) z dnia 03.10.2015 r.
  3. Polsko-czeski portal gospodarczy z dnia 03.10.2015 r.

[/mk_custom_list][vc_column_text]#Dudała #‎DolnyŚląsk‬ ‪#‎gospodarka‬ ‪#‎rozwój‬ ‪#‎infrastruktura‬ ‪#‎komunikacja‬ ‪#‎transport‬ ‪#‎inwestycje‬ ‪#‎technologia‬ ‪#‎przedsiębiorczość‬[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]