Zaznacz stronę

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Konsultacje społeczne są częścią procesu tworzenia polityk publicznych i budowania wspólnoty lokalnej, który polega na poznawaniu perspektyw i potrzeb innych, na wspólnym namyśle nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami, wreszcie na przekonaniu, że celem tych działań jest wspólne dobro. Zdaniem O. Chrzanowskiego i E. Rościszewskiej, „konsultacje społeczne“ należy definiować jako „otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami, mający na celu podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.“ Bardziej rozbudowana definicja mówi, iż „Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władzy samorządowej z mieszkańcami, który przeprowadza się w celu:
1) zapewnienia mieszkańcom uczestnictwa w procesie podejmowania rozstrzygnięć bezpośrednio wpływających na sposób lub/i jakość życia,
2) zasięgnięcie opinii i propozycji mieszkańców dla podjęcia optymalnej decyzji w określonej sprawie,
3) aktywizacji środowisk lokalnych oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności wśród wszystkich mieszkańców za funkcjonowanie Gminy.“

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia, konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami Wrocławia w celu zasięgnięcia ich opinii o poddanej konsultacjom sprawie, na wczesnym etapie prac nad tym zagadnieniem. Konsultacje mogą mieć zasięg ogólnomiejski lub lokalny – dotyczący mieszkańców określonego obszaru (np. dzielnicy, osiedla).[/vc_column_text][mk_fancy_title margin_top=”20″ margin_bottom=”0″ font_family=”none”]

Formy konsultacji

[/mk_fancy_title][vc_column_text]Konsultacje mogą być przeprowadzane w formie:
1) zbierania uwag na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
2) ankiet wypełnianych przez respondentów, w tym ankiet przeprowadzanych za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej;
3) otwartych spotkań z mieszkańcami;
4) prac prowadzonych przez zorganizowane grupy robocze złożone z mieszkańców Wrocławia i przedstawicieli organów Gminy Wrocław, mających na celu wypracowanie propozycji rozwiązań dla Miasta;
5) innej, wynikającej ze specyfiki przedmiotu konsultacji.[/vc_column_text][mk_fancy_title margin_top=”20″ margin_bottom=”0″ font_family=”none”]

Uprawnieni do ogłoszenia konsultacji

[/mk_fancy_title][vc_column_text]1. Rada Miejska Wrocławia,
2. Prezydent Wrocławia,
– wnioskiem o ogłoszenie konsultacji przez Prezydenta może wystąpić:
3. grupa co najmniej 1000 mieszkańców Wrocławia posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia;
4. grupa co najmniej 50 organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255, 1333 i 1339), prowadzących działalność na terenie Wrocławia.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_fancy_title margin_top=”20″ margin_bottom=”0″ font_family=”none”]

Przebieg konsultacji

[/mk_fancy_title][mk_steps step=”5″ icon_1=”mk-moon-seven-segment-1″ title_1=”OGŁOSZENIE KONSULTACJI*” desc_1=”Rada Miejska Wrocławia lub Prezydent Wrocławia lub grupa co najmniej 1000 mieszkańców Wrocławia lub grupa co najmniej 50 organizacji pozarządowych” icon_2=”mk-moon-seven-segment-2″ title_2=”ZEBRANIE UWAG I OPINNI MIESZKAŃCÓW” desc_2=”odniesienie się do zebranych opinii i uwag wraz z uzasadnieniem” icon_3=”mk-moon-seven-segment-3″ title_3=”OGŁOSZENIE WYNIKÓW” desc_3=”wyniki konsultacji ogłasza się na stronie internetowej www.wroclaw.pl oraz w BIP, w terminie 60 dni od ostatniego dnia wyznaczonego do zgłaszania przez mieszkańców opinii i uwag” icon_4=”mk-moon-seven-segment-4″ title_4=”PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ” desc_4=”Prezydent Wrocławia przekazuje zbiorcze wyniki konsultacji Przewodniczącemu Rady Miejskiej Wrocławia” icon_5=”mk-moon-seven-segment-5″ title_5=”RADA MIEJSKA” desc_5=”radni zostają poinformowani o wynikach i podejmują lub nie stosowną uchwałę”][vc_column_text]*Ogłoszenie konsultacji określa w szczególności: 1) przedmiot konsultacji; 2) obszar objęty konsultacjami; 3) czas trwania konsultacji; 4) formę lub formy konsultacji. Komunikat o rozpoczęciu konsultacji, czyli zbieraniu uwag i opinii mieszkańców, ogłasza się na stronie internetowej www.wroclaw.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.[/vc_column_text][mk_fancy_title margin_top=”20″ margin_bottom=”0″ font_family=”none”]

Dobre praktyki & 7 zasad

[/mk_fancy_title][vc_column_text]Poznawanie perspektyw i potrzeb mieszkańców, wspólny namysł nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami, wreszcie przekonanie, że celem tych działań jest wspólne dobro, to ogromne wyzwanie, jakie stoi przed administracją i obywatelami. Punktem odniesienia powinno być „Siedem zasad konsultacji”, które sformułowano w 2012 r. pod auspicjami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]DOBRA WIARA
Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.

POWSZECHNOŚĆ
Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.

PRZEJRZYSTOŚĆ
Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.

POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO
Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][mk_padding_divider size=”60″][mk_image src=”https://dwdudala.pl/wp-content/uploads/2016/04/Dobre-konsultacje-spoleczne-mapping.png” image_size=”full” lightbox=”true” custom_lightbox=”http://www.kanonkonsultacji.pl/x/985566″ frame_style=”single_line” target=”_blank”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]RESPONSYWNOŚĆ
Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]KOORDYNACJA
Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]PRZEWIDYWALNOŚĆ
Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_fancy_title margin_top=”20″ margin_bottom=”0″ font_family=”none”]

Propozycje zmian

[/mk_fancy_title][vc_column_text]Proponuje się następujące zmiany w treści uchwały:
§ 6. 1. Z wnioskiem o ogłoszenie konsultacji przez Prezydenta może wystąpić:
1) grupa co najmniej 250 mieszkańców Wrocławia posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia;
2) grupa co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255, 1333 i 1339), prowadzących działalność na terenie
Wrocławia.

§ 8. 1. Prezydent Wrocławia gromadzi i przetwarza uwagi i opinie uzyskane w ramach konsultacji.
2. Zbiorcze wyniki konsultacji powinny zawierać:
1) informację o komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego Wrocławia odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji;
2) zebrane opinie i uwagi mieszkańców;
3) odniesienie się do zebranych opinii i uwag wraz z uzasadnieniem.
3. W pracach nad przetwarzaniem uwag i opinii uzyskanych w ramach konsultacji bierze udział przedstawiciel strony społecznej, odpowiednio grupy mieszkańców lub organizacji pozarządowych.

Zaproponowane zmiany to szansa na prawdziwy dialog. Nie ulega wątpliwości, że są one potrzebne. Zmienia się bowiem model zarządzania miastem. Mieszkańcy chcą decydować, aktywnie i odpowiedzialnie partycypować w działaniach miejskich – chcą mieć wpływ na to, co dzieje się wokół nich. Dlatego wspólne stworzenie, opartego za siedmiu zasadach, modelu konsultacji jest konieczne. Proces ten wymaga jednak czasu i uczciwego podejścia każdej ze stron.[/vc_column_text][mk_padding_divider][mk_custom_list title=”Bibliografia & Netografia” style=””]

  1. Chrzanowski O., Rościszewska E., 2015, Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
  2. Chrzanowski O., Rościszewska E., 2015, Konsultacje okiełznane, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
  3. Chrzanowski O., Rościszewska E., 2015, Regulaminy i procedury, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
  4. Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych z dnia 19.04.2016 r.
  5. Konsultacje z zasadami z dnia 19.04.2016 r.
  6. Porządek obrad sesji XIX Rady Miejskiej Wrocławia w dniu 22 grudnia 2015 r.
  7. Protokół nr XIX/15 sesji Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015 r.
  8. Siedem Zasad Konsultacji, 2013, Departament Analiz i Komunikacji Publicznej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
  9. Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia z dnia 22.12.2015 r. (druk 407/15).

[/mk_custom_list][vc_column_text]#Dudała #konsultacje #tryb #zasady #regulamin #uchwała #RadaMiejska #dobrepraktyki #7zasad #Wrocław[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]