Zaznacz stronę

Instytut Społeczeństwa Wiedzy – Fundacja Rektorów Polskich po raz kolejny zorganizowały seminarium dla doktorantów w ramach cyklu „Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy”. Tematem spotkania była „Pozycja szkolnictwa wyższego na podstawie wyników rankingów międzynarodowych oraz na gruncie raportów i ocen międzynarodowych”. Dr Jakub Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przedstawił temat „Nowe narzędzia pozycjonowania uczelni – założenia U-Multirank. Szansa czy zagrożenie dla polskich uczelni?, a o „Magiczna 500-ka. Czy rankingi rządzą edukacyjnym światem?” powiedział Waldemar Siwiński z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Następnie prof. Andrzej Kraśniewski z Fundacji Rektorów Polskich przedstawił referat „Międzynarodowa pozycja polskiego szkolnictwa wyższego: badania EUA i U21”.

Jak wynika z informacji Komisji Europejskiej, U-Multirank jest nowym, opierającym się na wynikach narzędziem do tworzenia rankingów i informowania, umożliwiające ustalenie profilu instytucji szkolnictwa wyższego i mające na celu radykalne poprawienie przejrzystości sektora szkolnictwa wyższego. Pierwsze wyniki tego działania mają być znane w 2013 r. Wykraczając poza zakres obecnych rankingów i wskaźników dotyczących wyników, które koncentrują się na badaniach naukowych, to niezależnie opracowanie narzędzie ułatwi dokonywanie wyboru i podejmowanie decyzji przez wszystkie strony zainteresowane szkolnictwem wyższym. Jak twierdzi J. Brdulak, założenia U-Multirank to: „wielowymiarowość – obejmująca różne misje jednostek szkolnictwa wyższego takie, jak: badania, dydaktyka, orientacja międzynarodowa, innowacyjność i orientacja regionalna; transparentność – U-Multirank powinien być zrozumiały dla użytkownika oraz umożliwiać użytkownikowi profilowanie według swoich potrzeb; globalność – obejmująca nie tylko europejskie uczelnie”. W ramach U-Multirank będą zawierać się dwa typy rankingów: „1. Ranking jednostek, 2. Ranking dziedzin/kierunków”. Obszarami poddanymi analizie w ramach U-Multirank będą 1.Nauczanie i uczenie (Teaching & Learning). Obszar ten zawiera ocenę studentów, która jest zawarta w obszarze instytucjonalnym i dziedzinowym. 2. Badania (Research) 3. Transfer wiedzy (Knowledge Transfer) 4. Orientacja międzynarodowa (International Orientation) 5. Zaangażowanie regionalne (Regional Engagement). Zdaniem J. Brdulaka szansą z perspektywy polskich uczelni jest m.in. to, że „uczelnie będą dysponować narzędziem do komunikacji swojej strategii na poziomie międzynarodowym, a jednostki dobrze zarządzanie będą mogły kreować swój profil”. Natomiast wśród zagrożeń z perspektywy polskich uczelni, J. Brdulak wymienia m.in. to, iż nowe „narzędzie ukaże rozdźwięk między deklarowaną a faktyczną strategią Jednostek Szkolnictwa Wyższego, spadek konkurencyjności uczelni o słabym zarządzaniu czy spadek konkurencyjności uczelni niemających wyraźnie sprofilowanej swojej działalności”. Więcej na temat U-Multiranku można znaleźć na stronie: www.u-multirank.eu oraz w tekście J. Brdulaka pt. „U-Multirank – szansa czy zagrożenie? w Forum Akademickim nr 3 (Marzec 2013).

Powyższy tekst ukazał się w Biuletynie KRD nr 12 – kwiecień 2013 r.